جستجو
85

آزمون های جامع وکامل پرستاری ویزه CCU  

9786006342580
ویداخانی -سیمین اسدیان -یلداخانی -سلیمان نارویی- فرهاد توحیدی
صبورا
168,000  ریال
1393
پرستاری ویزه
موقعیت
پزشکی
B
4
88

آزمون های جامع وکامل پرستاری ویزه CPR  

9786006342603
ویداخانی-سیمین اسدیان-یلداخانی-سلیمان نارویی-فرهادتوحیدی
صبورا
75,000  ریال
1393
ویزه پرستاری
موقعیت
پزشکی
B
4
88

آزمون های جامع وکامل پرستاری ویزه ICU  

9786006342573
ویداخانی -سیمین اسدیان -یلداخانی -سلیمان نارویی- فرهاد توحیدی
صبورا
138,000  ریال
1393
پرستاری ویزه
موقعیت
پزشکی
B
4
88

آزمون های جامع وکامل پرستاری ویزه تک جلدی  

9786006342610
ویداخانی -سیمین اسدیان -یلداخانی -سلیمان نارویی- فرهاد توحیدی
صبورا
398,000  ریال
1393
ویزه پرستاری
موقعیت
پزشکی
B
4
88

آزمون های جامع وکامل پرستاری ویزه دیالیزوپیوند کلیه  

9786006342597
ویداخانی -سیمین اسدیان -یلداخانی -سلیمان نارویی- فرهاد توحیدی
صبورا
65,000  ریال
1393
ویزه پرستاری
موقعیت
پزشکی
B
4
88

آزمون‌های جامع و کامل بهداشت روان  

9786006342122
ویراستار : مرضیه فتحی تدوین : یلدا خانی تدوین : سلیمان نارویی تدوین : ویدا خانی
صبورا
80,000  ریال
1391
آزمون‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران بهداشت روانی - آزمونها و تمرینها (عالی) پرستاری - راهنمای آموزشی (عالی) دانشگاهها و مدارس عالی - ایران - آزمونها
موقعیت
پزشکی
B
4
88

آزمون‌های جامع و کامل پرستاری ویژه سئوالات چهارگزینه‌ای CPR (ویژه کارشناسی ارشد)  

9786006342108
ویراستار : محمدرضا مقدم گردآورنده : سلیمان نارویی گردآورنده : ویدا خانی گردآورنده : یلدا خانی
صبورا
30,000  ریال
1391
پرستاری اورژانس - آزمونها و تمرینها آزمون‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران پرستاری - آزمونها و تمرینها (عالی) دانشگاهها و مدارس عالی - ایران - آزمونها
موقعیت
پزشکی
B
4
88

آزمون‌های جامع و کامل پرستاری ویژه سئوالات چهارگزینه‌ای پرستاری قلب و مراقبت‌های ویژه در CCU (ویژه کارشناسی ارشد)  

9786006342146
ویراستار : محمدرضا مقدم گردآورنده : سلیمان نارویی گردآورنده : ویدا خانی گردآورنده : یلدا خانی
صبورا
50,000  ریال
1391
پرستاری اورژانس - آزمونها و تمرینها آزمون‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران پرستاری - آزمونها و تمرینها (عالی) دانشگاهها و مدارس عالی - ایران - آزمونها
موقعیت
پزشکی
B
4
88

آزمون‌های جامع و کامل پرستاری ویژه سوالات چهارگزینه‌ای مراقبت‌های ویژه در دیالیز و پیوند کلیه (ویژه کارشناسی ارشد)...  

9786006342115
تدوین : سلیمان نارویی تدوین : ویدا خانی تدوین : یلدا خانی
صبورا
27,000  ریال
1391
کلیه‌ها - پیوند - آزمونها و تمرینها (عالی) آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران مراقبتهای ویژه پرستاری - آزمونها و تمرینها دانشگاهها و مدارس عالی - ایران - آزمونها
موقعیت
پزشکی
B
4
88

آزمون‌های جامع و کامل پرستاری ویژه، زبان عمومی و تخصصی طبق رفرنس‌های اعلام شده از کتاب‌های 1 و 2 و 3 (ویژه کارشناسی ارشد)  

9786006342139
تدوین : سلیمان نارویی تدوین : ویدا خانی تدوین : یلدا خانی
صبورا
35,000  ریال
1391
آزمون‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران پرستاری - راهنمای آموزشی (عالی) دانشگاهها و مدارس عالی - ایران - آزمونها پزشکی - واژه‌نامه‌ها - انگلیسی
موقعیت
پزشکی
B
4
88